Aktualności

31.08.2016

„Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Solar Company S.A.”

  • Oświadczenia Zarządu do pobrania tutaj
  • Sprawozdanie Finansowe Skonsolidowane i Jednostkowe do pobrania tutaj
  • Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. do pobrania tutaj
  • Raport Biegłego Rewidenta  do pobrania tutaj
  • Wybrane dane finansowe do pobrania tutaj

 

 

Notowania